دکتر مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین

دارای مدرک دکتری مدیریت