علی اصغر سیاهکالی مرادی ریس اجرائیات حوزه یک

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

علی جعفری رئیس اجرائیات حوزه دو

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 مهدی طاهرخانی رئیس اجرائیات حوزه سه

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.