علی عبدلی  ریس اجرائیات حوزه یک

 

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

علی سیاهکال مرادی  رئیس اجرائیات حوزه دو

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

مجید خجسته فر  رئیس اجرائیات حوزه سه

https://s6.uupload.ir/files/article_4new.jpgاجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
نظارت بر جمع آوري و همچنين ترخيص اموال ضبط شده.
هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و … از طريق دستگاه قضايي و نيروي انتظامي.
تهيه و تنظيم گزارش هفتگي و ماهيانه جهت ارايه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.