پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

رونمایی از لباس فرم اجرائیات شهرداری قزوین

طی برگزاری مراسمی روز پنج شنبه یازدهم دی ماه با حضورمرتضی رحمانی مدیر اجرائیات وکیومرث فدائی فرمدیر سابق منطقه دو، از لباس فرم مامورین اجرائیات حوزه دو شهرداری قزوین رونمایی گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین،در این جلسه مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین ضمن تبریک به کلیه کارکنان ومامورین اجرائیات بابت اقدامات انجام شده در این حوزه تقدیر وتشکر نمودند.

رحمانی توصیه نمود لباسی که در حال حاضر برتن همکاران محترم می باشد نشان شخصیت وهویت مامورین شهرداری است.لذا همگی باید به آن احترام گذاشته وقدر آن را بدانیم ودر انجام وظایف محوله با رعایت قانون با مردم برخورد نموده ودر راستای قانون شهرداریها از هیچ کوششی دریع نورزند.

در ادامه جلسه از خدمات چندین ساله مهندس فدائی فر  مدیر سابق شهرداری منطقه دو، توسط  علی جعفری مسئول اجرائیات منطقه ومرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین تقدیر به عمل آمد.

تصاویر مرتبط