سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

اجرای طرح انتظام بخشی وساماندهی دستفروشان ووانت بارها

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین جهت اجرای طرح انتظام بخشی شهر در جلسه ای با میزبانی علی شمسینی مدیر عامل سازمان مشاغل شهری وبا حضور مرتضی رحمانی مشاور شهردار ومدیر اجرائیات شهرداری ونمایندگان خدمات شهری ومسئولین اجرائیات مناطق سه گانه ونماینده نیروی انتظامی در محل ساختمان سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین برگزار گردید.

شمسینی عنوان کرد: حضور دستفروشان ووانت بارها مشکلات عدیده ای را برای شهر وشهروندان ازقبیل سد معبر،ترافیک ، برهم خوردن سیمای شهری وهمچنین تصادف ایجاد نموده که باید برای ساماندهی وجمع آوری دستفروشان اقدام موثری صورت پذیرد وبعد از ساماندهی دستفروشان وهدایت ایشان به محل های تعیین شده برابر حکم صادره که آندسته از افرادیکه تمکین نمی کنند وتمردمی کنند برخورد قضایی صورت گیرد.

در ادامه این جلسه مرتضی رحمانی مشاور شهردار ومدیر اجرائیات شهرداری ضمن تشکر از انعقاد جلسه ، موضوع اجرای حکم را حائزاهمیت وباید از حکم قضایی صادره صیانت به عمل آورد هرچند کمبود هایی در اجرائیات مناطق از جمله کمبود نیروی انسانی وخودرووجود دارد ولی باید با استفاده از ظرفیتهای موجود باهم افزایی وقدرت ورود نموده، شهر تا شرایط شهر به وضعیت مطلوب برسد.

در این جلسه  نماینده نیروی انتظامی نیز به قرائت بخشی از مفاد حکم صادره پرداخته واظهارداشتند حکم صادره موقتی وباید درزمان مشخص شده نسبت به اجرای طرح اقدام گردد.

در نتیجه مقرر گردید با تمامی ظرفیت ها همکاری مناطق سه گانه ومعاونت های خدمات شهری مناطق نسبت به اجرای حکم اقدام وافراد حتی المقدور به روز بازارها ومکانهایی که توسط مناطق 1و2تهیه شده هدایت شوند ونتیجه اقدامات به سمع ونظر شهردار ودستگاه قضایی برسد.

تصاویر مرتبط