جلسه معاون خدمات شهری منطقه یک با اجرائیات شهرداری قزوین