طرح جمع آوری جمع آوری مراکز گاز LPGدر سطح شهر قزوین