بازدید رحمانی مدیر اجرائیات از منطقه نمونه گردشگری باراجین